Highlights from the Gallery Collection

______________________________

Exhibition Dates: July 20 – August 31

Chen, Haiyan

Hamanishi, Katsunori

He, Xuesheng

Yuji Hiratsuka

Clifton Karhu

Kawase, Hasui

Keibun, Matsumura

Kondo, Teruhiko

Li, Yitai

Miao, Huixin

Mizuno, Toshikota

Saito, Kiyoshi

Sekino, Jun’ichiro

Shinoda, Toko

Shodo

Tanaka, Ryohei

Tomioka, Eisen