Description

 

Actors:
Ichikawa Danjuro as Sakoku Kitsu
Nakamura Shikan as Mouun Kokushi
Nakamura as Neiwannyo
Ichikawa as Hachiro Tametomo